Ѳзүн-ѳзү ѳнүктүрүүнүн 9 багыты


Учурда “ѳзүн-ѳзү ѳнүктүрүү” деген сѳздү кѳп угабыз. Бирок ушул сѳз ѳзүнѳ эмнелерди камтыйт? Муну ар бир адам ѳзүн тынчсыздандырган же муктаж болгон нерсесин ѳнүктүрүү, кѳйгѳйүнүн чечилиши менен байланыштырып аныктама беришет. Ошондой болсо да баарыбызга белгилүү болгон негизги 9 багытын берүүгѳ аракет кылып кѳрѳйүн. Сиз комментарийге кошумчаласаңыз да болот. Баарлашалы.

Ѳзүн-ѳзү ѳнүктүрүү – бул адамдын баардык чѳйрѳдѳ, эволюциялык түрдѳ акырындык менен ѳсүүсү. Кѳргѳн жана түшүнгѳн нерсеси кѳздѳй жашоосунун сапатын жогорулатуу. Бактылуулуктун туу чокусуна жетүү үчүн ѳзүн-ѳзү ѳнүктүрүү.

Ѳзүн-ѳзү ѳнүктүрүүнүн негизги 9 багыты:

1. Жеке ѳсүү, инсандык ѳнүгүү.
2. Ден-соолук. (туура тамактануу, сулуулукка кам кѳрүү, спорт менен машыгуу )
3. Ѳзүңдүн билимиңди сунуштоо, карьералык ѳсүү.
4. Сүйүү жанан мамиле. (аялы, күйѳѳсү)
5. Үй жана үй бүлѳ. (Балдар, туугандар)
6. Чѳйрѳ. Достор.
7. Финансылык, материалдык кѳз карандысыздык.
8. Эс алуу. Саякаттоо.
9. Хобби жана башка жагымдуу нерселер менен алектенүү.

4-багыт менен 5-багытты бѳлүп койгондугум үчүн таң калып жатасызбы?
Муну үй-бүлѳнүн бекем болушу үчүн экиге бѳлүп койдум десем болот. Себеби аялы күйѳѳсү үчүн бѳлүнгѳн ѳзүнчѳ убакыт жана багыт болушу керек. Мээримге толгон жашоо – сүйүүнүн сакталып турушу менен курулат. Андыктан түйшүктѳн бѳлүнүп, “ата” жана “апа” деген ролдон сырткары аял, эркек катары ѳз алдынча эс алуу, бири-бири менен сүйлѳшүү, ортодогу сүйүүнү бекемдѳѳ жана сактоо ар бир аялы-күйѳѳсүнѳ керек. Андыктан муну бала-бакыра, тууган-уруктун мамилеси менен аралаштырбоо туура деп ойлойм. Сүйүүгѳ толгон ата-эне. Сүйүүгѳ толгон бала. Мекенге сүйүүсүн чачат.

Эмнеге 9 багыт?
Бактылуу жашоонун ачкычы – ушул 9 багыт бири-бирин толуктап, айкалышып турушу. Бул багыттын бир-экѳѳнү алып салсаң, жашоо бѳксѳрүп толук болбой калат. Ѳзүңүз деле ойлоп кѳрсѳңүзчү, үйдѳ отурган үй кожейкесинин, үй кожейкелик милдетинен тышкары инсандык каалоолору, таланты, жѳндѳмү, сезимдери, кыялдары бар да. Ошол нерсеге түшүнүү менен шарт түзүлбѳсѳ, сыртка чыгара албаса ал нерселер жек кѳрүү, уруш, ушак, кѳрѳ албастык же баш аламандык менен чыгары анык. Жыйынтыгы дал ушундай болоору турмуш сабактарынан алсак болот. Муну кыстыра кетейин. Жанакы социалдык тармактарда тааныса да, тааныбаса да, мамилеси болсо да болбосо да жалаң гана негатив жазып башкалардын кѳңүлүн оорутуп жаткандар жогоруда айтылган абалдын курмандыгы болгондор десек да болот.

9 багытка карап план түзүңүз.

Эми колуңузда даяр кѳрсѳтмѳ турат. Ушул 9 багытка карап палан түзүңүз. Бул багытттын тогузоо тең сизде 100 % дык деңгээлде ишке ашсын. Баарын айкалыштырып алып кетсеңиз сиз анда күчтүү инсансыз. Азаматсыз! Тѳмѳндѳгү “дѳңгѳлѳгүңүз каякка чейин жетет?”  деген схеманы мен сиз үчүн белгисиз каармандын мисалында түздүм. Дѳңгѳлѳгүңүздүн жели толук, тептегерек болсо алыскы сапарга жетээриңиз бышык. Ал эми жарык, кемтик дѳңгѳлѳк канча жүрѳ алат? Сиз дагы сүрѳттѳгүдѳй кылып схема түзүңүз, ѳзүңүздүн абалыңызды аныктап, баа бериңиз. Ошого жараша бардыгын 100%, 100%, 100%  кылганга аракет кылып, ѳзүңүз менен иштѳѳнү баштаңыз. Ийгилик!

                                                               Жанаранын абалы

Даярдаган: Анара Токтосунова

Ѳзүн-ѳзү ѳнүктүрүү – ѳзүңѳ карай жолдон башаталат

 

Тайм-менеджмент же убакытты туура  бѳлүштүрүү

Кантип жаман адаттан арылууга болот?

Эртең менен эрте туруунун жѳнѳкѳй 5 ыкмасы

Бөлүшүңүз:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *